تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - سوالات تشریحی سال سوم برای آمادگی نوبت اول ودوم

امروز:

سوالات تشریحی سال سوم برای آمادگی نوبت اول ودوم

(الف)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

1- وقتی جسم در جهتی كه نیرو بر آن وارد می شود به حركت در آید ،می گوییم …………… انجام شده است.

2- اگر بر  یك جسم نیرو وارد شود ولی جسم به حركت در نیاید كار انجام …………… است.

3- اگر نیرویی بر یك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نیرو تغییر كند در این صورت كار انجام شده است.

4- حركت آزادانه اجسام در فضای بی كران انجام كار محسوب ……………   .

5- اگر شخصی 20كیلوگرمی وزنه ای 3كیلویی را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

6- فردی جعبه چوبی سنگینی را در جهت افق حمل می كند ، در این صورت نیروی وزن كار انجام ……………  .

7- مقدار كار انجام شده روی یك جسم به میزان …………… كه بر جسم وارد می شود واندازه …………… جسم بستگی دارد.

8- هر چه نیرو وجابه جایی كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

9- مقدار كار بر حسب ……………  اندازه گیری می شود.

10- وزن هر جسم بر روی زمین …………… است كه از طرف زمین  بر آن جسم وارد می شود.

11- نیروی وزن از نظر عددی ،تقریبا” مساوی با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كیلو گرم است .

12- معادله را كامل كنید.                                                           ……… *……… = كار

13- برای اندازه گیری انرژی از یكای …………… استفاده می شود.

14- در سطح شیب دارهرچه زاویه شیب كمتر باشد افزایش نیرو ………………..…است.

15- مزیت كمتراز یك مخصوص ماشینهایی است كه …………………………………………………دارند.

16- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از ………… به ………… دیگر تبدیل شود.

17- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از یك ………… به ………… انتقال یابد .

18- اگر جسمی ………… داشته باشد  ، می تواند كار انجام دهد.

19- در چرخ ومحوری كه افزایش نیروداردهرچه شعاع محوربیشترباشدمزیت ………………می شود.

20- كارو …………… ارتباط بسیار نزدیكی با یكدیگر دارند .

21- یك اسب بخار،………………………كیلووات است.

22- یك كیلو ژول برابر …………… ژول است.

23- توان درواقع ……………انجام كاراست.

24- توان نشان دهنده میزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

25- معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

26- مقدار توان را بر حسب …………… اندازه می گیرند.

27- یك وات ماشینی است كه در مدت یك ثانیه…………………  ژول …………………  انجام می دهد.

28- ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

29- در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

30- محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود

 (ب)جملات صحیح و نادرست را مشخص كنید:1نمره

1- كارتنهادرصورتی انجام می شود كه راستای نیرو وجابجایی بر هم عمود باشد.(‌‌‌         )

2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوی محرك تشكیل می دهد.(         )

3- مزیت مكانیكی نشان می دهد كه درصدكار مفیدچقدراست.(           )

4- فندق شكن یك اهرم نوع سوم است.(            )

(ج) سئولات تستی:2.25نمره

1- در O چندنوترون وجوددارد؟

(الف) 8           (ب)  18             (ج) 10              (د) 26

2- عددجرمی برابر كدام موردزیراست؟

(الف) عدداتمی+پروتونها           (ب) عدداتمی +نوترونها              (ج) الكترون +پروتون              (د) نوترون ضربدر2

3- به نظركدام دانشمند در اتم بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

(الف) تامسون           (ب) دالتون              (ج) رادرفورد              (د) دموكریت

4- مدل فعلی اتمها به نظریه كدام دانشمند نزدیك است؟

(الف)تامسون            (ب) بور              (ج) رادرفورد              (د) دالتون

5- سبكترین ایزوتوپ اكسیژن……… وفراوانترین ایزوتوپ آن ……….است.

      (الف) O    - O          (ب)  O    -     O    (ج)   O     O -        (د) - O O

6- نمادعنصری با10  پروتون و12 نوترون كدام است؟(X نماد یك عنصراست)

(الف)X            (ب) X              (ج)  X             (د) X

 7- كدام گزینه نمی تواند نما د شیمیایی یك عنصرباشد؟

(الف)    A        (ب)  B             (ج) AB              (د) Aa

8- سنگینترین ذره اتم ……… و سبكترین آن ……….است.

(الف) نوترون-پروتون           (ب) نوترون - الكترون              (ج) پروتون -نوترون              (د) الكترون-پروتون

 9-كدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم یك هسته كوچك دارد كه بیشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده كه دارای بار مثبت است.

(ج) پروتون های سازنده هسته بوسیله الكترونها محاصره شده اند با این حال بیشترفضای اتم خالی است.

(د) همه موارد

33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بیان كنید.75/نمر 

34- بازده ماشینی راحساب كنید كه كل كارش 150 و كار غیر مفیدش 60 ژول باشد . 5/نمره

35- مزیت سطح شیب داری راحساب كنید كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتیمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنیم مزیت چند برابر می شود؟/1نمره

36- شخصی40كیلوگرمی مسافت300متررادر5/1دقیقه طی می كندتوان او چندوات و چندكیلووات است؟75/نمره

37-اهرمی رارسم كنید كه تنها با افزایش نیرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نیروی مقاوم تا محرك10 سانتیمتر باشد با نیروی 130 نیوتنی بر چه مقاومتی می توانیم غلبه كنیم ؟25/1نمره

38- چرخ و محوری را رسم كنید كه افزایش نیروداشته باشد.در این چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5  باشد مزیت چقدراست؟1نمره

الف) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید:3 نمره

1-هسته جامد زمین از جنس نیكل و…………است.

2-ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

3-ماده اصلی سازنده كروموزومها…………است.

4-جوهر نمك نام دیگر اسید …………است.

5-در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

6-محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود.

7-بار الكتریكی اتم در حالت عادی………… است.

8-فشار نیرویی است كه به طور عمود بر ………… وارد می شود.

9-توان به معنی …………انجام كار است.به عبارت دیگر توان نشان دهنده میزان كار انجام شده در واحد…………است.

10-معمولا دمای ستاره قرمز از ستاره…………كمتر است.

11-سنگواره نام دیگر…………است.

 

ب) جملات صحیح ونادرست را مشخص كنید:3نمره

1-هسته داخلی زمین به حالت جامد است  (           )

2-معروفترین صورت فلكی دب اكبر است (           )

3-بر اساس نظریه انتخاب طبیعی  افراد ناسازگارتر از بین می روند (           )

4-DNA درون كروموزوم ها قرار دارد. (           )

5-پیوند كوالانسی از اتصال اتم های مولكول ها حاصل می شود(           )

6-عدد جرمی همان وزن اتم است(           )

7-جرم نسبی پروتون از الكترون كمتر است(           )

8-تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهای انهاست. (           )

9-فشار مایعات به شكل ظرفی كه در ان قرار دارند بستگی ندارد(           )

10-فشار با سطح نسبت معكوس دارد(           )

11-قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند یكدیگر به ما كمك می كنند. (          )

12-پیدایش گیاهان گلدار تا اواخر سنوزوئیك طول كشید(           )

ج)سوالات تكمیلی:1نمره

1-جهش به وجود آورنده تغییرات در جانداران وانتخاب طبیعی ………………………………………………………………..….

2-تفاوت اصلی پلوتو وزهره با سیارات دیگر در ان است كه ………………………………………………………………………

د)سوالات تشریحی:

1-منظور از اثر گلخانه ای چیست؟1نمره

2-دانشمندان چگونه دمای یك سیاره را بر اساس رنگ ان تخمین می زنند؟1نمره

3-(الف) ورقه های پوسته زمین به چند شكل می توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در كدام حالت جزایر قوسی تشكیل   می شوند؟5/1نمره

4-(الف)منظور از جهش چیست؟(ب)چرا دانشمندان عقیده دارند كه DNA مولكولی بسیار با ثبات است؟1نمره

5-(الف)منظور از عدد جرمی چیست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هایی با یكدیكر دارند؟1نمره

6-(الف)القای مغناطیسی یعنی چه؟(ب)آیا میتوان به روش القای مغناطیسی دردوجسم رسانا بار ناهمنام تولیدكرد؟چگونه؟1نمره

7-(الف)منظور از الكترون آزاد یا ظرفیتی چیست؟(ب)روش باردار كردن القایی را با رسم شكل توضیح دهید؟5/1نمره

8-(الف)توان چیست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعریف می كنید؟1نمره

ه) مسائل:

1-شخصی 35كیلوگرمی مسافت 200متررادریك دقیقه طی می كندتوان او چقدر است؟25/1نمره

2-در یك پیچ اگر محیط پیچ Cm 2 وپای پیچ mm 5 باشدبرای غلبه بر نیروی 100نیوتنی چه نیرویی لازم است؟25/1نمره

3-چرخ ومحوری رارسم كنید كه تنها افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو داشته باشد؟5/0نمره

4-در یك اهرم كه تنها افزایش نیرو دارد اگر طول كل اهرم mm 5 باشدوفاصله نیروی مقاوم تا محرك 5/1 متر باشد برای غلبه بر وزنه 200نیوتنی چه نیرویی لازم است؟1نمرهنوشته شده در : شنبه 22 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

ssanielncnwug
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:24 ب.ظ
afaognrtbudc canada pharmacy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra without prescription</a> cheap cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian cialis is it real</a>
canadianpharmacy
http://garbeahomb.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:39 ب.ظ

Wonderful data. Many thanks!
cialis pas cher paris callus side effects for cialis cialis coupon side effects for cialis best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici canadian drugs generic cialis import cialis cialis generico in farmacia
http://lieboda.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:26 ق.ظ

Fine facts. Thanks a lot.
miglior cialis generico the best choice cialis woman how to purchase cialis on line cialis rezeptfrei ou acheter du cialis pas cher ou trouver cialis sur le net cialis generico postepay buy cialis cheap 10 mg cialis pills price each cialis preise schweiz
http://somowett.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:56 ب.ظ

Cheers! A good amount of tips.

buy cialis online tadalafil tablets cialis 20mg prix en pharmacie cialis et insomni cialis et insomni cialis generico online cialis tablets australia viagra or cialis buying brand cialis online tadalafil 20 mg
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:02 ب.ظ

You said this effectively.
enter site very cheap cialis tarif cialis france cialis rezeptfrei buy cialis cialis daily dose generic legalidad de comprar cialis does cialis cause gout look here cialis cheap canada cialis kaufen canadian drugs generic cialis
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis generico in farmacia generic low dose cialis fast cialis online cialis authentique suisse only best offers cialis use cialis side effects canadian drugs generic cialis cialis online napol cialis 5mg prix sublingual cialis online
does generic cialis exist
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:47 ق.ظ

Amazing facts, With thanks!
cialis rckenschmerzen cialis cost cialis italia gratis click here to buy cialis cialis 20mg prix en pharmacie opinioni cialis generico buy cialis online legal cialis kaufen how does cialis work cuanto cuesta cialis yaho
http://nighfesno.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:07 ق.ظ

Thank you, An abundance of advice!

cialis dosage recommendations cialis side effects dangers purchasing cialis on the internet cialis kaufen wo cialis generico lilly cialis cipla best buy cialis vs viagra viagra vs cialis cialis generico en mexico achat cialis en europe
http://gambpicvi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
rezeptfrei cialis apotheke cialis baratos compran uk cialis reviews cialis for bph cialis dosage recommendations cialis savings card cialis sans ordonnance cialis generic 40 mg cialis what if i take low dose cialis blood pressure
can you buy cialis over the counter in usa
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:42 ق.ظ

Valuable write ups. Many thanks.
we choice cialis uk buy online cialis 5mg cialis cuantos mg hay cialis from canada get cheap cialis cialis canada cialis coupons generic cialis review uk cialis kaufen wo cialis online napol
generic cialis 5mg
شنبه 25 خرداد 1398 07:12 ب.ظ

Superb knowledge. Kudos.
fast cialis online we choice cialis uk cheap cialis low dose cialis blood pressure canadian drugs generic cialis acheter cialis meilleur pri cialis vs viagra cialis canadian drugs cialis tablets for sale cialis daily new zealand
http://avxabo.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:51 ق.ظ

You actually stated that effectively!
tadalafil tablets safe dosage for cialis cialis savings card cialis tadalafil online canada discount drugs cialis cialis sicuro in linea cialis 200 dollar savings card cialis y deporte click now cialis from canada generic cialis at walmart
http://brutoxor.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

With thanks, Lots of write ups!

cialis lilly tadalafi cialis para que sirve tesco price cialis online cialis buy cialis uk no prescription 200 cialis coupon import cialis cialis 10mg prix pharmaci does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral
what is cialis tadalafil 20 mg used for
جمعه 24 خرداد 1398 12:23 ق.ظ

You actually expressed that superbly!
warnings for cialis brand cialis generic cialis en 24 hora cialis sale online compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke viagra vs cialis vs levitra order generic cialis online where cheapest cialis costo in farmacia cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:42 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 10mg prix pharmaci prezzo cialis a buon mercato cialis daily new zealand 5 mg cialis coupon printable generic cialis 20mg uk we choice free trial of cialis cialis per paypa generic cialis cialis tablets cialis kaufen wo
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

You made your stand quite effectively.!
cialis daily dose generic get cheap cialis cialis arginine interactio generic cialis pill online cialis diario compra cialis daily cialis 5mg prix cialis cipla best buy cialis patentablauf in deutschland dose size of cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Amazing a good deal of beneficial tips.
acheter cialis meilleur pri opinioni cialis generico il cialis quanto costa buying brand cialis online brand cialis nl achat cialis en europe cialis wir preise price cialis best cialis canadian drugs achat cialis en europe
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:46 ق.ظ

Effectively expressed certainly. .
canadian prescriptions online drugstore online canada northwest pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy no prescription canada rx online pharmacies legitimate canadian viagra pharmacy near me canada drug
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:15 ق.ظ

You mentioned this well!
cialis uk click here take cialis tadalafilo cialis generico in farmacia safe site to buy cialis online cialis generika comprar cialis 10 espa241a ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:09 ب.ظ

You actually mentioned it well!
enter site very cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica i recommend cialis generico cialis tablets australia click here to buy cialis india cialis 100mg cost how does cialis work cialis online holland cialis price thailand cialis arginine interactio
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:04 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
cialis uk generic cialis soft gels buying cialis in colombia we use it cialis online store cialis official site opinioni cialis generico cheap cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generico cialis generika
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

You mentioned that effectively.
preis cialis 20mg schweiz il cialis quanto costa usa cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis 20 mg effectiveness cialis generico online cialis alternative buying brand cialis online cialis et insomni cialis online deutschland
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Excellent postings. Kudos!
cialis 05 cialis pills in singapore acheter cialis meilleur pri warnings for cialis cialis 5mg billiger estudios de cialis genricos we recommend cialis info cialis et insomni purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cost
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ق.ظ

You have made your stand very nicely..
cialis name brand cheap cost of cialis per pill cialis 200 dollar savings card safe site to buy cialis online recommended site cialis kanada cialis australia org interactions for cialis cialis 20 mg effectiveness the best site cialis tablets click now buy cialis brand
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:29 ب.ظ

Awesome posts, Cheers!
cilas canadian drugs generic cialis low cost cialis 20mg venta cialis en espaa cialis 20 mg cut in half generic cialis pro 40 mg cialis what if i take cialis usa cost no prescription cialis cheap cialis purchasing
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 07:10 ق.ظ

This is nicely put! !
only now cialis 20 mg the best site cialis tablets generic cialis 20mg uk cialis tadalafil online cialis official site viagra vs cialis achat cialis en europe cialis et insomni we like it safe cheap cialis female cialis no prescription
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:58 ب.ظ

You expressed that well.
cialis 20 mg where to buy cialis in ontario american pharmacy cialis cialis generique 5 mg cialis venta a domicilio prescription doctor cialis cialis generico viagra or cialis cialis reviews cialis rckenschmerzen
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 06:43 ق.ظ

Truly a good deal of fantastic material!
cialis wir preise dosagem ideal cialis cialis bula free generic cialis cialis generika in deutschland kaufen ou acheter du cialis pas cher comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy cialis price in bangalore enter site natural cialis
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:24 ب.ظ

You said this well!
purchasing cialis on the internet cialis from canada cialis 50 mg soft tab best generic drugs cialis we recommend cheapest cialis pastillas cialis y alcoho cialis generisches kanada generic cialis in vietnam generic cialis pro cipla cialis online
cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:21 ق.ظ

Thanks. Excellent information.
cialis cuantos mg hay cialis vs viagra order a sample of cialis cialis per paypa cialis coupons printable the best site cialis tablets cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness cialis en 24 hora generic cialis at walmart
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30