تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - سوالات تشریحی سال سوم برای آمادگی نوبت اول ودوم

امروز:

سوالات تشریحی سال سوم برای آمادگی نوبت اول ودوم

(الف)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

1- وقتی جسم در جهتی كه نیرو بر آن وارد می شود به حركت در آید ،می گوییم …………… انجام شده است.

2- اگر بر  یك جسم نیرو وارد شود ولی جسم به حركت در نیاید كار انجام …………… است.

3- اگر نیرویی بر یك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نیرو تغییر كند در این صورت كار انجام شده است.

4- حركت آزادانه اجسام در فضای بی كران انجام كار محسوب ……………   .

5- اگر شخصی 20كیلوگرمی وزنه ای 3كیلویی را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

6- فردی جعبه چوبی سنگینی را در جهت افق حمل می كند ، در این صورت نیروی وزن كار انجام ……………  .

7- مقدار كار انجام شده روی یك جسم به میزان …………… كه بر جسم وارد می شود واندازه …………… جسم بستگی دارد.

8- هر چه نیرو وجابه جایی كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

9- مقدار كار بر حسب ……………  اندازه گیری می شود.

10- وزن هر جسم بر روی زمین …………… است كه از طرف زمین  بر آن جسم وارد می شود.

11- نیروی وزن از نظر عددی ،تقریبا” مساوی با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كیلو گرم است .

12- معادله را كامل كنید.                                                           ……… *……… = كار

13- برای اندازه گیری انرژی از یكای …………… استفاده می شود.

14- در سطح شیب دارهرچه زاویه شیب كمتر باشد افزایش نیرو ………………..…است.

15- مزیت كمتراز یك مخصوص ماشینهایی است كه …………………………………………………دارند.

16- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از ………… به ………… دیگر تبدیل شود.

17- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از یك ………… به ………… انتقال یابد .

18- اگر جسمی ………… داشته باشد  ، می تواند كار انجام دهد.

19- در چرخ ومحوری كه افزایش نیروداردهرچه شعاع محوربیشترباشدمزیت ………………می شود.

20- كارو …………… ارتباط بسیار نزدیكی با یكدیگر دارند .

21- یك اسب بخار،………………………كیلووات است.

22- یك كیلو ژول برابر …………… ژول است.

23- توان درواقع ……………انجام كاراست.

24- توان نشان دهنده میزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

25- معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

26- مقدار توان را بر حسب …………… اندازه می گیرند.

27- یك وات ماشینی است كه در مدت یك ثانیه…………………  ژول …………………  انجام می دهد.

28- ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

29- در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

30- محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود

 (ب)جملات صحیح و نادرست را مشخص كنید:1نمره

1- كارتنهادرصورتی انجام می شود كه راستای نیرو وجابجایی بر هم عمود باشد.(‌‌‌         )

2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوی محرك تشكیل می دهد.(         )

3- مزیت مكانیكی نشان می دهد كه درصدكار مفیدچقدراست.(           )

4- فندق شكن یك اهرم نوع سوم است.(            )

(ج) سئولات تستی:2.25نمره

1- در O چندنوترون وجوددارد؟

(الف) 8           (ب)  18             (ج) 10              (د) 26

2- عددجرمی برابر كدام موردزیراست؟

(الف) عدداتمی+پروتونها           (ب) عدداتمی +نوترونها              (ج) الكترون +پروتون              (د) نوترون ضربدر2

3- به نظركدام دانشمند در اتم بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

(الف) تامسون           (ب) دالتون              (ج) رادرفورد              (د) دموكریت

4- مدل فعلی اتمها به نظریه كدام دانشمند نزدیك است؟

(الف)تامسون            (ب) بور              (ج) رادرفورد              (د) دالتون

5- سبكترین ایزوتوپ اكسیژن……… وفراوانترین ایزوتوپ آن ……….است.

      (الف) O    - O          (ب)  O    -     O    (ج)   O     O -        (د) - O O

6- نمادعنصری با10  پروتون و12 نوترون كدام است؟(X نماد یك عنصراست)

(الف)X            (ب) X              (ج)  X             (د) X

 7- كدام گزینه نمی تواند نما د شیمیایی یك عنصرباشد؟

(الف)    A        (ب)  B             (ج) AB              (د) Aa

8- سنگینترین ذره اتم ……… و سبكترین آن ……….است.

(الف) نوترون-پروتون           (ب) نوترون - الكترون              (ج) پروتون -نوترون              (د) الكترون-پروتون

 9-كدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم یك هسته كوچك دارد كه بیشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده كه دارای بار مثبت است.

(ج) پروتون های سازنده هسته بوسیله الكترونها محاصره شده اند با این حال بیشترفضای اتم خالی است.

(د) همه موارد

33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بیان كنید.75/نمر 

34- بازده ماشینی راحساب كنید كه كل كارش 150 و كار غیر مفیدش 60 ژول باشد . 5/نمره

35- مزیت سطح شیب داری راحساب كنید كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتیمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنیم مزیت چند برابر می شود؟/1نمره

36- شخصی40كیلوگرمی مسافت300متررادر5/1دقیقه طی می كندتوان او چندوات و چندكیلووات است؟75/نمره

37-اهرمی رارسم كنید كه تنها با افزایش نیرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نیروی مقاوم تا محرك10 سانتیمتر باشد با نیروی 130 نیوتنی بر چه مقاومتی می توانیم غلبه كنیم ؟25/1نمره

38- چرخ و محوری را رسم كنید كه افزایش نیروداشته باشد.در این چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5  باشد مزیت چقدراست؟1نمره

الف) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید:3 نمره

1-هسته جامد زمین از جنس نیكل و…………است.

2-ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

3-ماده اصلی سازنده كروموزومها…………است.

4-جوهر نمك نام دیگر اسید …………است.

5-در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

6-محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود.

7-بار الكتریكی اتم در حالت عادی………… است.

8-فشار نیرویی است كه به طور عمود بر ………… وارد می شود.

9-توان به معنی …………انجام كار است.به عبارت دیگر توان نشان دهنده میزان كار انجام شده در واحد…………است.

10-معمولا دمای ستاره قرمز از ستاره…………كمتر است.

11-سنگواره نام دیگر…………است.

 

ب) جملات صحیح ونادرست را مشخص كنید:3نمره

1-هسته داخلی زمین به حالت جامد است  (           )

2-معروفترین صورت فلكی دب اكبر است (           )

3-بر اساس نظریه انتخاب طبیعی  افراد ناسازگارتر از بین می روند (           )

4-DNA درون كروموزوم ها قرار دارد. (           )

5-پیوند كوالانسی از اتصال اتم های مولكول ها حاصل می شود(           )

6-عدد جرمی همان وزن اتم است(           )

7-جرم نسبی پروتون از الكترون كمتر است(           )

8-تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهای انهاست. (           )

9-فشار مایعات به شكل ظرفی كه در ان قرار دارند بستگی ندارد(           )

10-فشار با سطح نسبت معكوس دارد(           )

11-قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند یكدیگر به ما كمك می كنند. (          )

12-پیدایش گیاهان گلدار تا اواخر سنوزوئیك طول كشید(           )

ج)سوالات تكمیلی:1نمره

1-جهش به وجود آورنده تغییرات در جانداران وانتخاب طبیعی ………………………………………………………………..….

2-تفاوت اصلی پلوتو وزهره با سیارات دیگر در ان است كه ………………………………………………………………………

د)سوالات تشریحی:

1-منظور از اثر گلخانه ای چیست؟1نمره

2-دانشمندان چگونه دمای یك سیاره را بر اساس رنگ ان تخمین می زنند؟1نمره

3-(الف) ورقه های پوسته زمین به چند شكل می توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در كدام حالت جزایر قوسی تشكیل   می شوند؟5/1نمره

4-(الف)منظور از جهش چیست؟(ب)چرا دانشمندان عقیده دارند كه DNA مولكولی بسیار با ثبات است؟1نمره

5-(الف)منظور از عدد جرمی چیست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هایی با یكدیكر دارند؟1نمره

6-(الف)القای مغناطیسی یعنی چه؟(ب)آیا میتوان به روش القای مغناطیسی دردوجسم رسانا بار ناهمنام تولیدكرد؟چگونه؟1نمره

7-(الف)منظور از الكترون آزاد یا ظرفیتی چیست؟(ب)روش باردار كردن القایی را با رسم شكل توضیح دهید؟5/1نمره

8-(الف)توان چیست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعریف می كنید؟1نمره

ه) مسائل:

1-شخصی 35كیلوگرمی مسافت 200متررادریك دقیقه طی می كندتوان او چقدر است؟25/1نمره

2-در یك پیچ اگر محیط پیچ Cm 2 وپای پیچ mm 5 باشدبرای غلبه بر نیروی 100نیوتنی چه نیرویی لازم است؟25/1نمره

3-چرخ ومحوری رارسم كنید كه تنها افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو داشته باشد؟5/0نمره

4-در یك اهرم كه تنها افزایش نیرو دارد اگر طول كل اهرم mm 5 باشدوفاصله نیروی مقاوم تا محرك 5/1 متر باشد برای غلبه بر وزنه 200نیوتنی چه نیرویی لازم است؟1نمرهنوشته شده در : شنبه 22 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

canada online pharmacies medication
یکشنبه 1 مهر 1397 04:26 ق.ظ

This is nicely said! !
online pharmacies of canada drugstore online reviews canadian cialis canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacy canadian government approved pharmacies canadian pharmacy cialis buy viagra 25mg safe canadian online pharmacies online pharmacies tech school
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:18 ق.ظ

Good facts. Cheers.
cialis 5 mg buy cialis 100 mg 30 tablet we like it cialis price estudios de cialis genricos acquisto online cialis cialis patent expiration wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg effectiveness canada discount drugs cialis cialis online deutschland
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:16 ب.ظ

You actually reported that exceptionally well.
weblink price cialis 40 mg cialis what if i take cialis in sconto cilas how to purchase cialis on line achat cialis en europe cialis online deutschland cialis coupons printable cialis 30 day trial coupon venta de cialis canada
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:36 ق.ظ

Appreciate it. Lots of info.

pharmacy are canadian online pharmacies safe northwest pharmacy canada online pharmacies of canada northwest pharmacies in canada pharmacy canada best canadian pharmaceuticals stocks pharmacy canada 24 online canadian pharmacy online pharmacies of canada
get viagra no prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Really loads of wonderful information.
viagra online without where can i buy viagra cheap viagra online pharmacy where to buy herbal viagra where to buy viagra for women order viagra without prescription safe buy viagra online usa online pharmacy where can i buy viagra without can i buy viagra
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:54 ق.ظ

Truly lots of very good info!
cialis en mexico precio free cialis cialis 5 mg para diabeticos cheap cialis side effects of cialis tesco price cialis cialis 5 mg cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic cialis generico postepay
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:19 ب.ظ

Seriously quite a lot of superb information.
cost of cialis cvs cialis daily reviews cialis in sconto order a sample of cialis tadalafil 20mg cialis flussig tadalafil 20mg precios de cialis generico cialis great britain cialis lowest price
how to get cheap viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:51 ق.ظ

Thanks! Awesome information!
buy viagra brand buy viagra discount safe place to buy viagra online uk buy viagra australia sildenafil tablets online online pharmacy order can u buy viagra online sildenafil citrate tablets where do i buy viagra online buy generic viagra online uk
kawanboni.com/if-a-woman-takes-a-mans-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:30 ب.ظ

You stated it superbly!
cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk online cialis cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali wow cialis 20 cilas order cialis from india generic cialis with dapoxetine
кредит онлайн на карту с плохой историей
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:15 ق.ظ
кредит онлайн срочно без отказа
микрозайм на банковскую карту украина
займы онлайн в украине
кредит на любую карту онлайн
кредит онлайн на карточку украина
займ онлайн без процентов первый раз
взять кредит на карту срочно без отказа
фитнес резинки днепр
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:44 ب.ظ
regbnm abnytc htpbyre
фитнес резинка днепр
резинка для фитнеса по штучно
не дорого
силиконовая резинка для фитнеса
набор эспандеров для фитнеса
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

Kudos! Quite a lot of stuff!

buy viagra online germany sildenafil uk pharmacy how to get viagra cheap blue pill where to buy sildenafil uk buy viagra without uk online pharmacy viagra viagra with prescription online buy viagra generic sildenafil
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

Many thanks. Plenty of facts!

cialis cost buy cialis online best generic drugs cialis price cialis per pill cialis sicuro in linea if a woman takes a mans cialis cialis from canada generic cialis pill online generic cialis pro 200 cialis coupon
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

You revealed that very well!
cialis generico milano cialis diario compra best generic drugs cialis chinese cialis 50 mg sublingual cialis online cialis et insomni get cheap cialis buy cialis online legal we choice free trial of cialis tadalafil generic
foot complaints
جمعه 24 شهریور 1396 12:13 ق.ظ
Hey I am so happy I found your weblog, I really found you by error, while I
was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just
like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read it all at the moment but I have
saved it and also added in your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great job.
http://conleyxkmvnaopnl.jimdo.com/2015/06/25/hammer-toes-pain
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:15 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about
this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do
with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog.
An excellent read. I will definitely be back.
http://daphnemonestime.soup.io/post/594734947
جمعه 13 مرداد 1396 02:54 ب.ظ
It's remarkable in favor of me to have a web page, which is good for my knowledge.
thanks admin
Foot Complaints
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:06 ب.ظ
Hurrah! After all I got a website from where I can really obtain valuable facts regarding my study and knowledge.
home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 09:51 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین اصل آیا نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به پر کسانی
که معافیت. که شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود مجذوب.
Ashlee
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:24 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for truck
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 12:21 ب.ظ
Can I just say what a relief to find an individual who genuinely knows what
they're discussing over the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important.
More people ought to check this out and understand this side of the story.
I can't believe you are not more popular because you most
certainly have the gift.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:32 ب.ظ
What's up, just wanted to mention, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:30 ق.ظ
A person essentially lend a hand to make significantly posts
I might state. That is the first time I
frequented your website page and to this point?

I surprised with the research you made to make this actual publish incredible.

Wonderful activity!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر