تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - سوالات تیز هوشان سوم سری5

امروز:

سوالات تیز هوشان سوم سری5

۱-در كدام یك از ماشین های زیر تكیه گاه در یك سر اهرم و به نیروی محرك نزدیك تر است؟

1) انبر
2) چرخ دستی
3) انبردست
4) قیچی

.اگر مزیت مكانیكی را به A نمایش دهیم در مورد ماشینی كه افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو دارد كدام رابطه درست می باشد؟
1) A>1
2)A<1
3)A=1
4)A=0

. اگر جسمی حركت نكند می توان یقین داشت كه :
1) نیرویی به آن وارد نشده است
2) نیرویی وارد شده ولی كار انجام نشده است
3) هیچ كاری انجام نشده است
4) موارد 1 و 3

. قیچی خیاطی شامل ...........
1) یك اهرم ساده است
2) یك اهرم و یك گوه است
3) دو اهرم است
4) دو اهرم و دو گوه است

. وزنه 10 كیلوگرمی را در ارتفاع یك متری سطح زمین نگه داشته ایم كار انجام شده چند ژول است؟
1) 100
2)10
3) 98
4) صفر

.
. كدام یك می تواند مزیت مكانیكی گوه باشد؟
1) 4/0
2)4/1
3)1
4) 4/1

. در ماشینی كه بازده آن 60% است،نیروی مقاوم 500 نیوتنی 9 متر جابه جا می شود، میزان انرژی تلف شده چند ژول است؟
1) 7500
2) 4500
3) 3000
4)6750

. توان اسمی یك تلمبه ی برقی 2 كیلو وات و بازده آن 80% می باشد. این تلمبه در چند ثانیه 800 كیلوگرم آب را تا ارتفاع 2 متری بالا می برد؟
1) 10
2) 15
3) 20
4)25

.كدام یك از ماشین های زیر علاوه بر انتقال نیرو فقط با افزایش مقدار نیرو به ما كمك می كند؟
1) دیلم
2) پیچ
3) فندق شكن
4)قرقره ثابت 


 

. در یك چرخ و محور شعاع چرخ Cm50 ,و قطرمحور 20 Cm است. اگر بازده ماشین 90% باشد، نیروی لازم برای بالا بردن باری به وزن 27 نیوتون تا ارتفاع 2 متری چند نیوتون است؟
1)12
2) 54
3) 6
4) 15

.كدام از یك مطالب زیر درست نیست؟
1) با افزایش عمق یك مایع، فشار افزایش می یابد
2) عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین نیروی گرانشی زمین است
3) هر چه از سطح زمین بالاتر برویم مقدار فشار هوا نیز بیشتر می شود
4) با افزایش دمای یك گاز در یك ظرف دربسته، فشار گاز افزایش می یابد

. درون یك قوطی فلزی مقدار كمی آب ریخته و سپس آن را حرارت داده تا آب درون آن به جوش آید و كاملاً بخار شود در این هنگام در قوطی را محكم می بندیم و روی آن مقداری آب سرد می ریزیم چه پیش می آید؟
1) قوطی در اثر فشار بخار آب می تركد
2) قوطی مچاله می شود
3) در قوطی می پرد
4) هیچ اتفاقی نمی افتد

. استوانه ی توپری به طور قائم بر روی زمین قرار گرفته است و فشاری برابر 100kpa بر زمین وارد می كند. اگر جم استوانه 20 كیلوگرم باشد، مساحت قاعده ی استوانه چند سانتی متر مربع می باشد؟
1) 002/0
2)20
3)2
4)2/0

. مكعب مستطیلی به ابعاد20و4و10 سانتی متر روی سطح میزی قرار دارد. اگر كم ترین فشاری كه بر سطح میز وارد می كند 2000 پاسكال باشد،جرم مكعب مستطیل چند كیلوگرم می باشد؟
1)4
2)8/0
3) 6/1
4) 2

. كدام جمله نادرست است؟
1) به هنگام نوشیدن نوشابه با نی ، فشار هوا عامل انتقال نوشابه به دهان است.
2)با افزایش تعداد مولكول های گاز در یك ظرف در بسته، فشار گاز افزایش می یابد
3)هر چه مساحت یك جسم را كاهش دهیم فشار وارد بر سطح افزایش می باد
4) كفش های اسكی با افزایش فشار مانع از فرورفتن در برف می شوند


. باتوجه به شكل زیر، كدام یك از روابط درست می باشد؟ ( منگنه ی آبی (پرس هیدرولیك)

1) F1>F2 , P1>P2
2) F1 3) F1=F2 , P1 4) F1
 

عامل شارش بار الكتریكی از نقطه ای به نقطه ی دیگر عبارت است از :

1) اختلاف انرژی الكتریكی
2) اختلاف انرژی پتانسیل الكتریكی
3) اختلاف پتانسیل الكتریكی
4) اختلاف بار الكتریكی
. كدام یك از جملات زیر درست است؟
1) بارهای همنام یكدیگر را می ربایند
2) وقتی دو جسم را به یكدیگر مالش می دهیم در یكی از آنها بار الكتریكی ایجاد می شود
3) اجسام نارسانا به روش القا دارای بار الكتریكی می شوند
4) به تخلیه الكتریكی بین ابر و زمین صاعقه می گویند

. انتقال بار الكتریكی به دلیل انتقال كدام یك از اجزای اتم است؟
1) پروتون
2) الكترون
3) نوترون
4) بسته به نوع بار الكتریكی تفاوت می كند

. كیلو وات ساعت واحدی است برای :
1) انرژی الكتریكی
2) اختلاف پتانسیل الكتریكی
3) توان الكتریكی
4) شدت جریان التكریكی

.
6. به هنگام تشكیل زنجیر مغناطیسی با یك آهن ربا و چند سوزن ته گرد كدام روش ایجاد خاصیت مغناطیسی مؤثر واقع می شود؟
1) مالش
2) الكتریكی
3) القایی
4) هیچ كدام

.
. وسیله ی اندازه گیری شدت جریان چه نام دارد و چگونه در مدار قرار می گیرد؟
1) ولت سنج، موازی
2) آمپرسنج، موازی
3) ولت سنج، سری
4) آمپرسنج، سری

. اگر شدت جریان در یك مدار 3 آمپر باشد و توان وسیله 330 وات باشد، اختلاف پتانسیل دو سر مدارچند ولت است؟
1) 990
2) 110
3)333
4)220

. اختلاف پتانسیل دو سر مداری 200 ولت می باشد. اگر مقاومت رسانا 5 اهم باشد، چند آمپر جریان از آن عبور می كند؟
1) 1000
2) 40
3)025/0
4) 205
  

. كدام یك واحد اندازه گیری بارالكتریكی می باشد؟
1) وات
2) ژول
3) كولن
4) آمپر


. عدد اتمی عنصری 20 می باشد، بار هسته و بار كل اتم به ترتیب كدام است؟ ( e بار پایه می باشد)
1) 2e,+20e-
2) 0,20e
3) 20e ,0 -
4)20e,-20e+


. جسم بارداری را به كلاهك الكتروسكوپی نزدیك می كنیم، انحراف ورقه های آن ابتدا كم و سپس زیاد می شود، در این صورت :
1) بار جسم ، مخالف بار الكتروسكوپ و كمتر از آن است
2) بار جسم ، هم نام بار الكتروسكوپ و كمتر از آن است
3) بار جسم، مخالف بارالكتروسكوپ و بیشتر از آن است
4) بار جسم هم نام بار الكتروسكوپ و بیشتر از آن است


. كدام جمله نادرست است؟
1) به تخلیه ی الكتریكی بین ابر و زمین، صاعقه می گویند.
2) بارهای هم نام همدیگر را می ربایند
3) در رسوب دهنده ی الكتریكی ، دود در اثر تخلیه ی الكتریكی باردار شده و روی تیغه های فلزی رسوب می كند
4) برق گیر وسیله ای برای حفاظت ساختمان ها از آذرخش می باشد


. دو بار الكتریكی در فاصله r از یكدیگر قرار دارند و بر یك دیگر نیروی F وارد می كنند. اگر فاصله ی بین دو بار را به نصف كاهش دهیم، نیروی الكتریكی بین آن ها چند برابر می شود؟
1) نصف می شود
2) دو برابر می شود
3) چهار برابر می شود
3) تغییری نمی كند

103. الكتروسكوپی باردار شده است . اگر یك میله ی رسانا را به كلاهك الكتروسكوپ تماس دهیم .....
1) ورقه ها كمی به هم نزدیك می شوند
2) ورقه ها به هم می چسبند
3)ورقه ها از هم دور می شوند
4) ورقه ها بی حركت می مانند


104. یك الكتروسكوپ باردار و یك میله ی بدون بار كه نمی دانیم رساناست یا نارسانا، در اختیار داریم.میله را به كلاهك الكتروسكوپ تماس می دهیم، اگر میله نارسانا باشد:
1) ورقه ها بی حركت باقی می مانند
2) ورقه ها كمی از هم دور می شوند
3) ورقه ها كمی به هم نزدیك می شوند
4) ورقه به هم می چسبند


105. حامل بارهای الكتریكی در رساناهای فلزی كدام است؟
1) هسته ها
2) همه ی الكترون ها فلز
3) الكترون های آزاد فلز
4) الكترون ها و پروتون


106. نقش یك مولد الكتریكی كدام است؟
1) ایجاد بارالكتریكی در دو سر مدار
2) ایجاد اختلاف انرژی الكتریكی در دو سر مدار
3) ایجاد اختلاف انرژی الكتریكی در دو سر مدار
4) ایجاد اختلاف پتانسیل الكتریكی در دو سر مدار

107. كدام یك الكترولیت نمی باشد؟
1) محلول نمك
2) محلول شكر
3) اسید
4) باز

109. كدام جمله نادرست است؟
1) هر گاه سیم حامل جریانی خطوط میدان مغناطیسی را قطع كند، سیم حركت می كند
2) هر گاه سیم حامل جریانی در راستای خطوط میدان قرار گیرد به آن نیرو وارد نمی شود
3) ژنراتور و موتور الكتریكی هر دو با خاصیت مغناطیسی كار می كنند
4) زمین مانند آهن ربایی است كه قطب N آن در قطب شمال و قطب s آن در قطب جنوب قرار دارد.


110. وقتی با یك آهن ربا چند سنجاق را به صورت زنجیر به یكدیگر متصل می كنیم (زنجیر مغناطیسی) ، سنجاق ها با كدام روش یك دیگر را نگه می دارند؟
1) مالش
2) القا
3) الكتریكی
4) همه ی موارد


111. برای تبدیل آهن به آهن ربا از كدام روش می توان استفاده كرد؟
1) مالش
2) القا
3) الكتریكی
4) همه موارد


112. كدام جمله درست است؟
1) هر جسمی كه در میدان مغناطیسی آهن ربایی قرار گیرد جذب یا دفع می شود.
2) در وسط یك آهن ربای میله ای، خاصیت مغناطیسی حداكثر می باشد
3) در اطراف هر سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی تشكیل می شود.
4) قطب های هم نام آهن ربا با شدت همدیگر را می ربایند


113. هر گاه یك آهن ربای میله ای را نصف كنیم، در این صورت :
1) هر نیمه، یك آهن ربای یك قطبی است
2) هر نیمه، یك آهن ربای كامل دو قطبی است
3) نیمه ها خاصیت آهن ربایی خود را از دست می دهند
4) خاصیت آهن ربایی نیمه ها افزایش می یابد.


114. یك موتور الكتریكی در مدت 10 دقیقه 2/1 كیلو وات ساعت انرژی مصرف می كند اگر ولتاژی كه از این موتور عبور می كند 200 ولت باشد، چند آمپر جریان از آن عبور می كند؟
1) 24
2) 7200
3)20
4)36


نوشته شده در : شنبه 22 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

How much can you grow from stretching?
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:58 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
zellapolle.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:06 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I may as well check
things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to finding out about your web page yet
again.
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 03:27 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I
could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
socorrokras.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:44 ب.ظ
Very shortly this website will be famous amid all blog viewers, due to it's pleasant articles or
reviews
http://emelineconine.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
جمعه 6 مرداد 1396 08:32 ب.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it
up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I as well am an aspiring blog writer but
I'm still new to everything. Do you have any tips for
novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:57 ق.ظ
Hello there, just became alert to your blog through
Google, and found that it's truly informative.
I am going to watch out for brussels. I will appreciate
if you continue this in future. Lots of people will be benefited
from your writing. Cheers!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:49 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who
has been conducting a little homework on this.

And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it
for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to discuss this
topic here on your blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر