تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - سوالات تیز هوشان سوم سری3

امروز:

سوالات تیز هوشان سوم سری3

96. با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی می توان به دست آورد؟
1) تعیین نوع محیط زندگی جانداران
2) تعیین قدمت لایه های رسوبی
3) چگونگی پیدایش جانداران
4) همه ی موارد

97. سرخس ها و خزه ها در كدام دوران پدید آمدند؟
1) سنوزوئیك
2) مزوزوئیك
3) پالئوزوئیك
4) پركامبرین

98. كدام ی كاز مطالب زیر نادرست است؟
1) جهش به وجود آورنده ی تغییرات در جانداران و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی آن در جمعیت هاست.
2) ماده ی اصلی سازنده كروموزوم ها، مولكول های DNA می باشند
3) وجود شباهت های میان جانداران، نشانه ی وابستگی آن ها به یك دیگر است.
4) محیط سبب پیدا آمدن انواع موجودات سازگارتر می شود

99. با توجه به نوع فسیل و نوع آب و هوا كدام یك درست نمی باشد؟
1) فسیل ماموت ← آب و هوای سرد و قطبی
2) فسیل سرخس ← آب و هوای گرم و مرطوب
3) فسیل دایناسور ← آب های گرم ، شور و عمیق
4) فسیل مرجان ← آب های گرم، شور و كم عمق

100. قدیمی ترین فسیل یافت شده مربوط به كدام گروه از جانداران می باشد؟
1) آغازیان
2) باكتری ها
3) شكم پایان
4) بندپایان

101. كدام یك حاصل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی می باشد؟
1) رشته كوه های میان اقیانوسی
2) جزایر قوسی
3) كوه های آتش فشانی روی قاره ها
4) همه ی موارد

102 . كدام یك از مطالب زیر نادرست است؟
1) هر جا آتش فشان هست زلزله نیز وجود دارد.
2) حاصل دورشدن ورقه ها، گسترش كف اقیانوس ها می باشد
3) اختلاف چگالی بخش های نرم كره، عامل حركت ورقه هاست
4) در محل برخورد ورقه ها، مرتباً سنگ كره ی جدید تشكیل می شود.

103. كوه های آتشفشانی در اثر كدام حركت ورقه ها به وجود می آیند؟
1) برخورد دو ورقه ی قاره ای
2) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
3) برخورد ورقه ی اقیانوسی و قاره ای
4) دور شدن دو ورقه ی اقیانوسی

104. كدام یك از مطالب زیر درست است؟
1) امروزه نظریه ی وگنر كاملاً مردود است
2) همه ی ورقه های سنگ كره یك اندازه می باشند
3) طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای، همه ی خشكی های امروزی از تجزیه یك قاره ی بزرگ به وجود آمده اند
4) ضخامت ورقه های قاره ای بیشتر از ضخامت ورقه های اقیانوسی می باشد

105. در كدام یك از حركت های ورقه ها نه تخریبی صورت می گیرد و نه پوسته ی جدیدی به وجود می آید؟
1) ورقه های واگرا
2) ورقه های همگرا
3) ورقه های لغزنده
4) هیچ كدام

106. دمای سطحی كدام یك از ستاره های زیر بیشتر است؟
1) ستاره های زرد رنگ
2) ستاره های قرمز رنگ
3) ستاره های آبی رنگ
4) دمای سطح همه ی ستاره ها با هم برابر است .

107. برای تعیین تركیب ستاره ها از كدام وسیله استفاده می شود؟
1) تلسكوپ
2) رادیو تلسكوپ
3) طیف نگار
4) زاویه یاب

108. به اجرامی كه از جنس غبار، یخ ، مقداری گازهای منجمد و تا حدی گلوله برف گل آلود هستند چه می گویند؟
1) سیارك
2) شهاب سنگ
3) دنباله دار
4) شهاب

109. كدام یك از ذرات پرانرژی خورشید را منحرف كرده یا جذب می كنند؟
1) لایه ی اوزون
2) مگنتوسفر
3) اتمسفر
4) اثر گلخانه ای

110. سیارك ها در بین كدام دو سیاره وجود دارند؟
1) زمین و مشتری
2) زمین و مریخ
3) مریخ و مشتری
4) زهره و عطارد

111. به شكل های خیالی از جانوران و گیاهان كه قدما برای مجموعه ای از ستارگان نزدیك به هم در نظر می گرفتند چه می گویند؟
1) كهكشان
2)صورت فلكی
3) دب اكبر
4) منظومه ی شمسی

112. كدام یك از سیارات زیر درخشان ترین سیاره ی منظومه ی شمسی می باشد؟
1) عطارد
2) زحل
3)زهره
4) مریخ

113. كدام یك از ویژگی های ذیل، مربوط به خورشید نمی باشد؟
1) قطر آن 110 برابر قطر زمین است
2) منشأ گرمای آن تبدیلات هسته ای هیدروژن به هلیم می باشد
3) %95 حجم آن را co2 و ما بقی را بخار آب تشكیل می دهد
4) در سطح آن قسمت های سردتر و تیره رنگی به نام لكه های خورشیدی وجود دارد

114. كدام یك از سیارات زیر بیش ترین قمر را دارد؟
1) زحل
2) مشتری
3) اورانوس
4) زهره

115. به ترتیب طولانی ترین و كوتاه ترین روز كدام یك می باشند؟
1) اول دی، اول فروردین
2) آخر خرداد، آخر آذر
3) اول دی، اول تیر
4) اول فروردین ، اول مهر  


21 - به کدام یکاز سیارات زیر ستاره ی صبح یا دو قلوی زمین گفته می شود؟

1) مریخ
2) مشتری
3) زهره
4)عطارد

22 - رنگ قرمز سیاره ی مریخ به علت وجود کدام ماده می باشد؟

1) دی اکسید کربن
2) دی اکسید گوگرد
3) اکسید آهن
4) اکسید مس

23 - کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟

1) همه ی سیارات دارای قمر هستند.
2) داغ ترین ستاره ها قرمز رنگ می باشند.
3) جزر و مد،حاصل تاثیر نیروی جاذبه ی ماه بر روی زمین است.
4) به قطعاتی از سیارک ها که وارد جو زمین شده می سوزند و نور می دهند شهاب سنگ گویند.

24 - کدام یک،ذرات پر انرژی را منحرف کرده و یا جذب می کند؟

1) لایه ی اوزون
2) اتمسفر
3) مگنتوسفر
4) اثر گلخانه ای

25 - جنس سیارک ها بیشتر از چه موادی می باشد؟

1) آهن و سیلیکات
2) آهک و سیلیکات
3) آهک و نیکل
4) آهن و نیکل

26 - به ترتیب زیباترین و بزرگ ترین سیارات منظومه ی شمسی کدام می باشند؟

1) زمین،زحل
2) زهره،زحل
3) زحل،مشتری
4)اورانوس،نپتون

27 - سیارک ها در بین کدام دو سیاره وجود دارند؟

1) زمین و مشتری
2) زمین و مریخ
3) مریخ ومشتری
4) زهره و زمین

28 - ویژگی های زیر مربوط به کدام سیاره می باشد؟ «هم حجم کره ی ماه،اتمسفری رقیق شامل سدیم و فسفر،اختلاف دمای زیاد بین شب و روز»

1) زهره
2) مریخ
3) عطارد
4) مشتری

29 - کدام یک از خصوصیات پلوتو نمی باشد؟

1) مانند زهره در جهت شرق به غرب می چرخد.
2) دارای قمری به اندازه ی خود می باشد.
3) %90 اتمسفر آن شامل هیدروژن می باشد.
4) تصور می رود پوسته ای از جنس آب و متان جامدداشته باشد.

30 - تعداد قمرهای مشتری کدام یک می باشد؟

1) 18
2) 15
3)16
4) 8  

96- در کدام یک از موارد زیر نوع فسیل با نوع آب و هوای آن مطابقت ندارد؟
1) ماموت،سرد و قطبی
2) مرجان،آب های گرم و شور و کم عمق
3) سرخس،آب و هوای گرم و خشک
4) رسوبات آهکی،آب های گرم و شور عمیق
97 - اولین حشرات در کدام دوران ظاهرشده اند؟

1) پرکامبرین
2) پالئوزوئیک
3) مزوزوئیک
4) سنوزوئیک

98 - کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

1) به آثار به جا مانده از جانداران گذشته در میان رسوبات وسنگ ها فسیل گویند.
2) آدمی در اواخر پالئوزوئیک پا به عرصه ی وجود نهاد.
3) نظریه ی انتخاب طبیعی را داروین ارائه داده.
4) مهم ترین ویژگی سنگ های رسوبی لایه لایه بودن آنها می باشد.

99 - فسیل دایناسورها را در رسوبات کدام دوران می توان یافت؟

1) پرکامبرین
2) سنوزوئیک
3) مزوزوئیک
4) پالئوزوئیک

100 - کدام یک انتخاب مصنوعی می باشد؟

1) کشاورزی
2) از بین رفتن زرافه های با گردن های کوتاه
3) مردن ماهی در بیرون آب
4) رقابت بین جانداران بر سر غذا

101 - وجود شباهت های بین افراد یک گروه از جانداران بیانگر کدام است؟

1) جانداران از اجداد قدیمی و مشترکی به وجود آمده اند.
2) تغییرات در جمعیت جانداران پدید می آید نه در افراد.
3) زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است.
4) هر یک از موارد مذکور می تواند باشد.

102 - کدام یک از عوامل زیر جهش زامی باشد؟

1) مواد رادیو اکتیو
2) بعضی از مواد شیمیایی
3) بعضی از مواد دارویی
4) همه ی موارد

103 - کدام یک ،از نتایج داروین نمی باشد؟
1) در یک محیط خاص،فقط تعداد معینی از جانداران می توانند زنده بمانند.
2) افرادی که سازش بیشتری با محیط دارند شانس بیشتری برای زنده بودن دارند.
3) استعمال و عدم استعمال اندام ها در جانداران عامل بروز تغییر می باشد.
4) طبیعت در هر محیط افراد سازگارتر را انتخاب کرده و افراد ناسازگارتر را از بین می برد.

104 - نظریه ی جهش را کدام یک از دانشمندان زیر ارایه داده است؟

1) لامارک
2) داروین
3) دووریس
4) ویسمن

105 - «صفات اکتسابی هیچ گاه ارثی نمی شوند» را کدام دانشمند ارایه کرده است؟

1) لامارک
2) دووریس
3) ویسمن
4) داروین

106 - در اثر لغزیدن دو ورقه کنار هم کدام یک از پدیده های زیر صورت نمی گیرد؟

1) ایجاد گسل
2) وقوع زلزله های شدید
3) تخریب ورقه ها
4) هیچ کدام

107 - با توجه به نقشه های مربوط به محل زلزله ها و ورقه های اقیانوسی و قاره ای کدام استنباط درست می باشد؟

1) هر جا آتشفشان است زلزله نیز وجود دارد.
2) بیش تر آتشفشان ها در کف اقیانوس ها و حاشیه ی قاره ها وجود دارند.
3) در نزدیکی گودال های اقیانوسی ،فراوانی زمین لرزه ها بیشتر از نقاط دیگر است.
4) هر سه استنباط درست می باشند.

108 - رشته کوههایی مانند هیمالیا، زاگرس و....در اثر حرکت کدام ورقه ها به وجود آمده اند؟

1) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
2) دور شدن ورقه های اقیانوسی
3) برخورد دو ورقه ی قاره ای
4) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای

109 - کدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه ها به وجود می آید؟

1) جزایر قوسی
2) زمین لرزه
3) گودال های عمیق اقیانوسی
4) آتش فشان

110 - با توجه به نظریه ی زمین ساخت ورقه ای کدام مطلب نادرست است؟

1) سنگ کره از تعداد ورقه های کوچک و بزرگ تشکیل شده که در زیر اقیانوس ها یا قاره ها قرار دارند.
2) همه ی ورقه هایی که تا عمق حدود 20 تا 150 کیلومتری قرار دارند آزادانه حرکت می کنند.
3) اختلاف چگالی و ایجاد جریان های همرفتی موجب حرکت ورقه ها می شود.
4) یکسان بودن گرما در تمام نقاط درون زمین عامل جابه جایی ورقه ها می باشد.  


نوشته شده در : شنبه 22 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:07 ب.ظ

Cheers. A lot of information.

cialis daily dose generic viagra cialis levitra overnight cialis tadalafil we like it safe cheap cialis free cialis how does cialis work prices on cialis 10 mg warnings for cialis interactions for cialis cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:01 ب.ظ

Tips certainly taken.!
dose size of cialis viagra or cialis trusted tabled cialis softabs cialis cost buy online cialis 5mg rx cialis para comprar cialis rezeptfrei where do you buy cialis acquisto online cialis cialis lilly tadalafi
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:31 ق.ظ

Thank you. Ample tips!

buying brand cialis online cialis uk next day prescription doctor cialis buy cialis uk no prescription cialis et insomni cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa prix cialis once a da viagra vs cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of tips.

cialis tablets for sale cialis uk next day click here cialis daily uk cialis 5 mg scheda tecnica click here cialis daily uk cialis preise schweiz cialis sicuro in linea cialis baratos compran uk price cialis wal mart pharmacy achat cialis en suisse
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 10:07 ق.ظ

With thanks! Valuable stuff.
buy cialis online nz tadalafil generic discount cialis try it no rx cialis cialis online holland cialis para que sirve cialis 5mg billiger cialis canada cipla cialis online generic cialis at the pharmacy
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:19 ب.ظ

You have made your point!
cialis official site purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix cialis 20 mg effectiveness cialis pas cher paris buy cialis online cialis prices in england achat cialis en itali precios cialis peru we choice cialis uk
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:37 ق.ظ

You said it very well..
purchase once a day cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis taglich tadalafil tablets cialis sale online cialis free trial cialis para que sirve cialis generico en mexico cialis coupons printable cialis 05
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Many thanks, An abundance of material.

online prescriptions cialis generic cialis pro cialis preise schweiz prezzo di cialis in bulgaria cialis alternative cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis 10 espa241a click here cialis daily uk achat cialis en itali how much does a cialis cost
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:58 ق.ظ

Thanks, Loads of posts.

5 mg cialis coupon printable cialis dosage recommendations generic cialis levitra cialis name brand cheap cialis dose 30mg free cialis opinioni cialis generico when can i take another cialis cialis for sale compare prices cialis uk
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Amazing plenty of excellent knowledge.
i recommend cialis generico we recommend cialis best buy cialis pills boards cialis pills in singapore wow cialis tadalafil 100mg cialis savings card only now cialis for sale in us cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cost we choice cialis uk
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Amazing a lot of superb tips.
we like it safe cheap cialis are there generic cialis cialis generique 5 mg the best site cialis tablets acheter cialis kamagra cheap cialis cialis from canada cialis official site buy cialis sample pack cilas
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Perfectly spoken of course! !
prices for cialis 50mg cialis efficacit tadalafil generic comprar cialis 10 espa241a generic cialis review uk safe dosage for cialis precios cialis peru cialis 5 mg scheda tecnica cialis for bph cialis e hiv
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
generic cialis pill online cialis lowest price prix de cialis cialis pills boards cialis tadalafil cilas usa cialis online side effects for cialis cialis diario compra purchase once a day cialis
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:31 ب.ظ

Perfectly expressed without a doubt. !
buying cialis on internet wow cialis 20 cialis online miglior cialis generico cialis generika in deutschland kaufen tadalafil price cialis per pill rx cialis para comprar buy cialis online cheapest we like it safe cheap cialis
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Kudos! Loads of posts!

acheter du cialis a geneve weblink price cialis cialis patent expiration tadalafil 20mg cialis rckenschmerzen no prescription cialis cheap sialis viagra vs cialis vs levitra the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:20 ب.ظ

You actually said this really well!
cialis professional from usa free cialis how to buy cialis online usa cialis generico lilly pastillas cialis y alcoho click here cialis daily uk cialis online nederland cialis generika cialis taglich how much does a cialis cost
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Amazing stuff, Many thanks.
side effects of cialis purchase once a day cialis cialis 20 mg effectiveness we use it 50 mg cialis dose prices for cialis 50mg cialis usa cost buy cialis online nz cialis cipla best buy tadalafil cialis preise schweiz
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 03:33 ب.ظ

With thanks! I appreciate it!
order a sample of cialis only here cialis pills cialis prezzo al pubblico cialis diario compra cialis wir preise cialis 5 mg buy cialis uk cialis farmacias guadalajara cialis wir preise we like it safe cheap cialis
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:44 ق.ظ

Wow a lot of valuable tips.
we like it cialis soft gel cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen bankberweisung cialis sans ordonnance can i take cialis and ecstasy cialis daily dose generic cialis side effects dangers the best site cialis tablets are there generic cialis cialis dosage recommendations
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:01 ب.ظ

Perfectly expressed really! .
cialis generico postepay cialis generico online cialis lowest price buy original cialis achat cialis en itali cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis price in bangalore cialis canada cialis lilly tadalafi
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:10 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis qualitat cialis preise schweiz cialis daily dose generic cialis prezzo al pubblico prices on cialis 10 mg cialis alternative trusted tabled cialis softabs trusted tabled cialis softabs cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription
cheap online viagra uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:26 ق.ظ

You have made your point.
buy generic viagra without prescription buy viagra 100mg price for viagra buy generic viagra online uk online viagra cheap viagra buy viagra pharmacies viagra buy uk online prescription for viagra buying generic viagra
Cheap viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:52 ق.ظ

You actually expressed this terrifically!
buy viagra no prescription online how can i order viagra buy viagra with paypal buy levitra viagra buy women viagra where to buy cheap viagra get viagra buy generic viagra with paypal getting viagra uk can you purchase viagra online
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:28 ق.ظ

You have made your position very nicely..
200 cialis coupon achat cialis en europe cialis generico canadian cialis bulk cialis how to purchase cialis on line cialis australian price buying cialis in colombia canadian drugs generic cialis cialis 20 mg
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 05:41 ق.ظ

You've made your point.
cialis 200 dollar savings card cost of cialis per pill cialis daily dose generic cialis australia org cialis efficacit cialis prezzo in linea basso cialis generic tadalafil buy cialis uk next day generic cialis tadalafil prices on cialis 10 mg
foot complaints
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:57 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She placed the shell to her ear and screamed. There
was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never
wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I
had to tell someone!
How do you get rid of Achilles tendonitis?
سه شنبه 14 شهریور 1396 10:04 ب.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different
topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 08:41 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've visited this website before but after browsing through many of the posts I realized it's new
to me. Anyways, I'm certainly pleased I discovered it and I'll be
bookmarking it and checking back often!
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:51 ب.ظ
hey there and thank you for your info – I've certainly picked
up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site lots
of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I'm complaining, but slow loading instances
times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score
if advertising and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and could
look out for much more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again soon.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:02 ب.ظ
Remarkable issues here. I am very glad to look your post. Thank you a
lot and I am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30